งานบริการห้องสมุด
 
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
  รายชื่อหนังสือแนะนำ
 รายชื่อหนังสือใหม่
  เสนอชื่อหนังสือให้ห้องสมุด
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
  บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
 
งานบริการสื่อโสตฯ
 
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
  สารคดีเพื่อการศึกษา
  งานสื่อมัลติมีเดีย
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
 สถิติการเข้าใช้บริการประจำปี
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
 
งานบริการอินเตอร์เน็ต
 
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 ภาระงานบริการอินเตอร์เน็ต
 
งานบริการเทคโนโลยีการศึกษา
 
 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา
 
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.
  ABI-INFORM Collection (1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560)
 ProQuestDissertations&Theses Fulltext (1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560)
 ACM Digital Library (1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560)
 Web of Science (1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560)
 SpringerLink-Journal (1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560)
 H.W. Wilson (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 ScienceDirect (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 Academic Search Complete (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 American Chemical Society Journal (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 Education Research Complete (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 Computer&Applied Science Complete (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 Emerald Management (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 Communication&Mass Media Complete (1 ม.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560)
 ThaiLIS
 EBSCO Discovery Service Plus Full Text
 EEWOWW (15 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค 2560)
 Access English (1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค.2560)
 Britannica Online Academic Edition ( 1 มี.ค 2560 - 30 มิ.ย 2560 )
 ( อัพเดตล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2560 By Choknusit. ) 
 
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158