Language
Search
งานบริการห้องสมุด
 
  สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
  รายชื่อหนังสือแนะนำ
  เสนอชื่อหนังสือให้ห้องสมุด
 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
 
งานบริการสื่อโสตฯ
 
  สารคดีเพื่อการศึกษา
  งานสื่อมัลติมีเดีย
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
 
งานบริหารงานทั่วไป

 

                                                                   ส่วนงานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                               "คลังแห่งปัญญา  พาสู่โลกกว้าง  ทุกทางสื่อสาร  บริการประทับใจ"
 

                                                                               

 

                                                                                         รายละเอียดการปฎิบัติงาน
                                                                                             หน่วยธุรการ                                                                                      

                                                                                         1. รับลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก
                                                                                         2. ส่งลงทะเบียนหนังสือภายในและภายนอก
                                                                                         3. ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
                                                                                         4. พิมพ์และตรวจสอบหนังสือราชการ
                                                                                         5. จัดเก็บหนังสือราชการ
                                                                                         6. ติดตามเรื่องเร่งด่วน
                                                                                         7. ถ่ายเอกสารหนังสือราชการ
                                                                                         8. ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ
                                                                                             ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                                                                         9. ให้บริการข้อมูลของสำนักฯ
                                                                                             แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
                                                                                       10. ทำหนังสือเชิญประชุม
                                                                                       11. เตรียมวาระการประชุม
                                                                                       12. เตรียมเอกสารการประชุม
                                                                                       13. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของสำนักฯ
                                                                                       14. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
                                                                                       15. บันทึกการประชุม
                                                                                       16. จัดทำ / แก้ไข รายงานการประชุม
                                                                                       17. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
                                                                                             ที่มาจากสถาบันต่างๆ
                                                                                       18. จัดทำสมุดบันทึกลงเวลาและประเมินผล
                                                                                             นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
                                                                                             นักศึกษาช่วยงาน
                                                                                       19. ลงทะเบียนรับใบลา
                                                                                       20. นำใบลาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
                                                                                       21. นำใบลาที่อนุมัติแล้วส่งงานบริหารบุคคล
                                                                                       22. จัดทำบันทึกสถิติการลาของบุคลากร
                                                                                       23. แจ้งผลการลาและมาสายกับเจ้าของเรื่อง
                                                                                       24. เก็บหลักฐานการลาเพื่อให้สามารถ
                                                                                             ตรวจสอบได้
                                                                                       25. จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา
                                                                                             ความดีความชอบ
                                                                                       26. ทำหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานสำหรับ
                                                                                             บุคลากรที่สแกนลายนิ้วมือไม่ติด
                                                                                         
                                                                                                        หน่วยการเงินและพัสดุ
                                                                  
 1. ขออนุญาติซื้อ / จ้าง
                                                                                         2. กันยอดเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบำรุง
                                                                                             การศึกษา 
                                                                                         3. จัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
                                                                                         4. จัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
                                                                                         5. จัดทำทะเบียนพัสดุของสำนักฯ
                                                                                         6. ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุให้งานต่างๆ
                                                                                         7. รายงานผลวัสดุคงเหลือ
                                                                                         8. รายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อ
                                                                                             จัดจ้าง และการดำเนินการที่ไม่เป็นไป
                                                                                             ตามแผน
                                                                                         9. สำรวจพัสดุประจำปีและวิเคราะห์ความ
                                                                                             ต้องการพัสดุของกลุ่มงานในสำนักฯ

                                                                                                         หน่วยนโยบายและแผน
                                                                                          1. วิเคราะห์นโยบายและจัดทำแผนงาน / โครงการ
                                                                                          2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักฯ
                                                                                          3. ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะยาว / สั้น
                                                                                          4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน / กิจกรรมในแต่ละไตรมาส
                                                                                          5. วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังใหม่
                                                                                          6. ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

                                                                                                         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
                                                                                          1. จัดทำแผนการประกันคุณภาพ
                                                                                          2. จัดระบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกันคุณภาพ
                                                                                          3. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
                                                                                          4. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
                                                                                          5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
                                                                                          6. จัดทำรายงานประจำปี
                                                                                          7. จัดทำเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด
                                                                                              ก .พ .รที่รับผิดชอบ

                                                                                        
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158