โครงสร้างสำนัก ฯ


 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ รัตนพล
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์พงศ์พีระ ชูพรมแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
  นางสาวอารี จงรักษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก
 

 

 

งานห้องสมุด
 

 

       
    นางสาวสุกัญญา จำนิล
หัวหน้างานห้องสมุด
   
     
  นางสาววันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
  นางสาววิภารัตน์ ทะปัญญา
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
 
   
  นางสาวสมหมาย สายอยู่
เจ้าหน้าที่บริการ ยืม-คืน
นางสาวพรทิพย์ ศรีสมบูรณ
เจ้าหน้าที่บริการ ยืม-คืน
นางสาวณิชารินทร์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการ ยืม-คืน
 
         
 
นายสำเริง นาคพวง
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
นางนิภารัตน์ เอมจั่น
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
  นางชรินทร์ทิพย์ วงษ์นาค
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
นางสาวกรรณิกา เหมือนสอาด
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
       
    นางสาวดวงใจ ทวยพวก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
   
         

 

งานบริหารทั่วไป
 

 

 

       
    นางสาวกัญยารัตน์ เมืองชู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   
   
นางนลินี รุจิหาญ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  นางสาวธนินทร อ่อนจำปี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  นางสาวสุดารัตน์ อู่อรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
  นางสาวเกษมณี โคตรดี
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 
นายพลศักดิ์ อรัณยกานนท์
Network Administrator
นายทรงพล เผือกสีอ่อน
Network Administrator
  นางสาวเพชรรัตน์ มะหะหมัด
Website Administrator
นายณรงค์ มณีกุล
Website Administrator
 

นางสาวพิมพ์นภัส เสาร์สิงห์
Management Information

System

นายจิรพันธ์ พรหมรักษา
Management Information

System

 

นายธนกร จีรภัทร์พงศ์
Management Information

System

นายณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล
Management Information

System

       
    นางสาวสุรีย์พร สรประสิทธิ์
Computer Administrator
   
     
  นายภาคิน วิริยะโอฬาร
 Systems Admin
  นายทศทิศ บำรุงผล
 Systems Admin
 

 

งานโสตทัศน์
 

 

       
    นายโชคนุสิทธิ์ วาสิกศิริ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
   
     
  ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ศิระยศพัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายประกาศิต ทานสันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
นายภูษิต รักแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายมานะ อุดร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรศักดิ์ เจริญชล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกิติพงษ์ ปัญญา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายศรายุทธ แสงสุริศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา