โครงสร้างสำนัก ฯ


 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ รัตนพล
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์พงศ์พีระ ชูพรมแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
  นางสาวอารี จงรักษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก
 

 

 

งานห้องสมุด
 

 

       
    นางเปรมฤดี ปุญญฤทธิ์
หัวหน้างานห้องสมุด
   
   
นางสาววันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
  นางสาวสุกัญญา จำนิล
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
  นางสาววิภารัตน์ ทะปัญญา
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
   
นางสาวดวงใจ ทวยพวก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
  นายทศทิศ บำรุงผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
  ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ศิระยศพัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
   
นายโชคนุสิทธิ์ วาสิกศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ
  นางสาวพรทิพย์ ศรีสมบูรณ
เจ้าหน้าที่บริการ ยืม-คืน
  นางสาวสมหมาย สายอยู่
เจ้าหน้าที่บริการ ยืม-คืน
   
นายสำเริง นาคพวง
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
  นางชรินทร์ทิพย์ วงษ์นาค
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
  นางสาวณิชารินทร์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการ ยืม-คืน
   

นายสุรศักดิ์ เจริญชล
เจ้าหน้าที่เขียนสัน

  นางนิภารัตน์ เอมจั่น
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ
  นางสาวกรรณิกา เหมือนสอาด
เจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ

 

งานบริหารทั่วไป
 

 

 

       
    นางสาวกัญยารัตน์ เมืองชู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   
   
นางนลินี รุจิหาญ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  นางสาวธนินทร อ่อนจำปี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  นางสาวสุดารัตน์ อู่อรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

   
นายพลศักดิ์ อรัณยกานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวเพชรรัตน์ มะหะหมัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวพิมพ์นภัส เสาร์สิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
นายทรงพล เผือกสีอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวสุรีย์พร สรประสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวเกษมณี โคตรดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
นายณรงค์ มณีกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นายภาคิน วิริยะโอฬาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นายณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
  นายจิรพันธ์ พรหมรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นายธนกร จีรภัทร์พงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

 

งานโสตทัศน์
 

 

     
  นายมานะ อุดร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายประกาศิต ทานสันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
   
นายภูษิต รักแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายกิติพงษ์ ปัญญา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายศรายุทธ แสงสุริศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา