โครงสร้างสำนัก ฯ


 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ รัตนพล
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์พงศ์พีระ ชูพรมแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
  นางสาวอารี จงรักษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

งานห้องสมุด
 
       
   

นางสาวสุกัญญา จำนิล
บรรณารักษ์
(หัวหน้างานห้องสมุด
)

   
         
 
นางสาววันวิสา จิตต์ธุรารักษ์
บรรณารักษ์
นางสาววิภารัตน์ ทะปัญญา
บรรณารักษ์
  นางสาวดวงใจ ทวยพวก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายทศทิศ บำรุงผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
         
   
  นางสาวสมหมาย สายอยู่
คนงาน บริการ ยืม-คืน
นางสาวพรทิพย์ ศรีสมบูรณ
คนงาน บริการ ยืม-คืน
นางสาวณิชารินทร์ ศรีจันทร์
คนงาน บริการ ยืม-คืน
 
         
 
นายสำเริง นาคพวง
คนงาน จัดชั้นหนังสือ
นางนิภารัตน์ เอมจั่น
คนงาน จัดชั้นหนังสือ
  นางชรินทร์ทิพย์ วงษ์นาค
คนงาน จัดชั้นหนังสือ
นางสาวกรรณิกา เหมือนสอาด
คนงาน จัดชั้นหนังสือ

 

งานบริหารทั่วไป
 
       
    นางสาวกัญยารัตน์ เมืองชู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   
         
   
นางนลินี รุจิหาญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางสาวธนินทร อ่อนจำปี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  นางสาวสุดารัตน์ อู่อรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นางสาวเกษมณี โคตรดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

 
นายพลศักดิ์ อรัณยกานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายทรงพล เผือกสีอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวเพชรรัตน์ มะหะหมัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณรงค์ มณีกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
         
 
นางสาวพิมพ์นภัส เสาร์สิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจิรพันธ์ พรหมรักษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นายธนกร จีรภัทร์พงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณัฏฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
         
     
  นายภาคิน วิริยะโอฬาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวสุรีย์พร สรประสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 

 

งานโสตทัศน์
 
       
    นายโชคนุสิทธิ์ วาสิกศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา)
   
     
  ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ศิระยศพัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นายประกาศิต ทานสันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 
         

นายภูษิต รักแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายมานะ อุดร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุรศักดิ์ เจริญชล
คนงาน โสตทัศนศึกษา

นายกิติพงษ์ ปัญญา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายศรายุทธ แสงสุริศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา