ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ


ปรัชญา

“คลังแห่งงปัญญา พาสู่โลกกว้าง ทุกทางสื่อสาร บริการประทับใจ”
เป็นแหล้งบริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา บูรณาการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

 

พันธกิจ

                                                            ๑. บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
                                                            ๒. บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                                                            ๓. สนับสนุนการฝากอบรม ประชุม สัมมนา และให้คําปรึกษาแนะนํา การดําเนินงานด้านสารสนเทศ
                                                            ๔. เป็นแหล่งฝากประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
                                                            ๕. สนับสนุน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยเทคโนโลยี

 

คติพจน

ปัญญา นรานํ รัตนํ ปัญญาเป็นแก้วของนรชน