ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ


ปรัชญา
คลังแห่งงปัญญา พาสู่โลกกว้าง ทุกทางสื่อสาร บริการประทับใจ


เป็นแหล้งบริการสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา บูรณาการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ
๑. บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๒. บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓. สนับสนุนการฝากอบรม ประชุม สัมมนา และให้คําปรึกษาแนะนํา
การดําเนินงานด้านสารสนเทศ
๔. เป็นแหล่งฝากประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
๕. สนับสนุน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยเทคโนโลยี

คติพจน
ปัญญา นรานํ รัตนํ ปัญญาเป็นแก้วของนรชน