แบบฟอร์มงานโสต (C)


C01 - ใบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

C02 - งานบริการสื่อโสตฯ สถิตินักศึกษาเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต

C03 - ใบยืมคืนอุปกรณ์โสตฯ (ชั่วคราว)