ฐานข้อมูลออนไลน์


หนังสือใหม่


สัญญาณและระบบ
...
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
...
สารวัตรเถื่อน
...
อนงค์
...
ศัพทานุกรม วัฒนธรรมไทย
...
สารานุกรม สิ่งแวดล้อม
...
ความรู้ทั่วไปภาษีกฏหมาย
...
โยคะแห่งสติ
...
ภาษาไทยอย่างใจรัก
...
กระบี่ล้างแค้น
...

ข่าวประชาสัมพันธ์ในสำนัก ฯ


ภาพกิจกรรมในสำนัก ฯ


เตรียมสถานที่เพื่องานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560
เตรียมการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบการสถาปนา 125

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง