ประวัติสำนัก ฯ


ประวัติความเป็นมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร มีฐานะเปนหอสมุดกลาง อยูในความรับผิดชอบของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

           เดิมใช้ชื่อว่า ห้องสมุดวิทยาลัยครูพระนคร ใช้อาคารร่วมกับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา เขตบางเขน มีฐานะเป็นแผนกหหองสมุด สังกัดสํานักงานอธิการ ตาม ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ “เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” ปี พ.ศ. 2530 ได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัดสํานักส่งเสริม วิชาการ ตามประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ “เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในวิทยาลัยครู ลงวันที่ 17 เมษายน 2530” มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนสถานภาพฝ่ายห้องสมุด ให้มีฐานะ เทียบเท่าคณะวิชา ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยเปลี่ยนชื่ อ หองสมุดเปนสํานักวิทยบริการฯ (Academic Resources Center) และใน ปเดียวกันนี้เอง สถาบันราชภัฏพระนคร ไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน 18 ลานบาท สร้างอาคารสํานักวิทยบริการฯ เปนอาคาร 4 ชั้น เปิดบริการ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนสังกัดมาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝาย กิจการพิเศษและไดรับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุงการศึกษา) ให้ จัดซื้อโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถบริการด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปี พ.ศ. 2547 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ สํานัก วิทยบริการได้รับการยกฐานะเป็นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อมาได้มีประกาศกระทรวง พ.ศ. 2548 เร ื่องจัดตั้งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นหน่วยงานในโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อยู่ใน ความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน 78 ล้าน บาท เพื่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น มี พื้นที่ 7,700 ตารางเมตร แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิจารณาว่า อาคารเบญจมวัฏ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักวิทยบริการฯ นั้นมีพื้นที่คับแคบไม่ สามารถขยายได้ จึงให้สํานักวิทยบริการฯ ย้ายไปยังอาคารหลังใหม่นี้และ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 อาคารสํานักวิทยบริการฯ มี ชื่อว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระ พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรง พระราชทานแก่อาคารห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ บริหารงานใหม่โดยให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งเดิม สังกัดอยู่สํานักงานอธิการบดี เปลี่ยนมาสังกัดอยู่กับ สํานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อว่างานเทคโนโลยีสารสนเทศ