รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 แนะนำการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ : นักศึกษา กศ.พบ. จำนวน 40 คน

โดย น.ส.วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์ และ น.ส.ดวงใจ ทวยพวก เป็นวิทยากรบรรยายอบรม