รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


อบรมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ประจำปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมซันไรท์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา