รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


อบรมความรู้เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม