รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 : กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าอบรม นางสาวดวงใจ ทวยพวก และ นางสาววันวิสา จิตต์ธุรารักษ์