รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


โครงการอบรมจัดทำมาตรฐานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร