รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


การจัดเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม "โครงการบริการวิชาการ" ณ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์

จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561