รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


อบรมการใช้งาน Anti Virus วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7   ห้อง 5774 อาคารบรรณราชนครินทร์