รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks)

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560