รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 การประชุมร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)