รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


เตรียมสถานที่เพื่องานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560