รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560 เตรียมสถานที่เพื่องานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร