รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบการสถาปนา 125