รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


ประชุมเตรียมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ อาคาร 22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน