รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


21 กันยายน 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์21 กันยายน 2560

มื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย