รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เยี่ยมเยือนและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560