รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)

 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม  2560  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี