รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


การประชุมทางไกล ข้อมูลเบื้องต้นและการป้องกัน Wannacrypt Ransomware

การประชุมทางไกล ข้อมูลเบื้องต้นและการป้องกัน Wannacrypt Ransomware ช่องทางการประชุม: Skype onference Call วันที่19 พฤษภาคม 2560 เวลา: 14:00-15:00 วิทยากร: สงวน ธรรมโรจน์สกุล,รัฐาศิริ ไข่แก้ว