รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ ชั้น2 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว  วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560