รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. สำหรับอาจารย์และบุคลากร

การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ.(กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) สำหรับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITDS ห้อง A