รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้งานห้องสมุดและแนะนำการใช้ระบบบริการกาศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS)