รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


กิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561