รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


ประชุมร่างตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2561 - 2565

ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ รัตนพล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาจารย์พงศ์พีระ ชูพรมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นางสาวอารี จงรักษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก  
นางสาวกัญยารัตน์ เมืองชู หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
นางสาวสุกัญญา จำนิล หัวหน้างานห้องสมุด  
นางสาวเกษมณี โคตรดี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายโชคนุสิทธิ์ วาสิกศิริ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา  
นางสาววิภารัตน์ ทะปัญญา    
นางสาวธนินทร อ่อนจำปี    
นายทรงพล เผือกสีอ่อน    

นางสาวสุดารัตน์ อู่อรุณ

  เลขานุการที่ประชุม