รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


กิจกรรม KM DAY

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปิยะมหาราช ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร