รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการฯ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิทยากร : นางสาวพิมพ์นภัส เสาร์สิงห์