รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


โครงการ ทบทวนการจัดทำมาตรฐานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมประเยาว์ศักดิ์ศรี ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ วิทยากรบรรยาย นายภาคิน วิริยะโอฬาร

และ ​ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล      ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์พงศ์พีระ ชูพรมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวเกษมณี โคตรดี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพลศักดิ์ อรัณยกานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
นายทรงพล เผือกสีอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
นางสาวเพชรรัตน์ มะหะหมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์เว็บไซต์
นายณรงค์ มณีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์เว็บไซต์
นางสาวพิมพ์นภัส เสาร์สิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นายณัฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล            นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นายจิรพันธ์ พรหมรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นายธนกร จีรภัทร์พงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นางสาวสุรีย์พร สรประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตการ