รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพิฆเนศวร การเตรียมงาน รับรายงานตัวนักศึกษา ด้วยวิธีการรับโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเกษมณี โคตรดี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพลศักดิ์ อรัณยกานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
นายทรงพล เผือกสีอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
นายภาคิน วิริยะโอฬาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ซ่อมบำรุง
นางสาวเพชรรัตน์ มะหะหมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์เว็บไซต์
นายณรงค์ มณีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์เว็บไซต์
นางสาวพิมพ์นภัส เสาร์สิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นายณัฐกันย์ เจริญวัฒธนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นายจิรพันธ์ พรหมรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นายธนกร จีรภัทร์พงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบ
นางสาวสุรีย์พร สรประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตการ