รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ


สำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพินิตประชานาถ 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย