รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ (ทั้งหมด)


การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. สำหรับอาจารย์และบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ ชั้น2 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
สัมมนาในหัวข้อ "Next generation open cabling 4.0"
การประชุมทางไกล ข้อมูลเบื้องต้นและการป้องกัน Wannacrypt Ransomware
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560