รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ (ทั้งหมด)


อบรมการใช้งาน Anti Virus วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
อบรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และอวยพร รศ.ดร.เปรื่อง กิตรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 น.ส.สุกัญญา จำนิล และ น.ส.วันวิสา จิตต์ธุรารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน
สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Networks)
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 -14.00 น. อบรม เรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุด
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 -17.30 น. จัดอบรม เรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุด
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. จัดอบรม เรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุด
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและคณะเข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประชุมแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 การประชุมร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560 เตรียมสถานที่เพื่องานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เตรียมการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบการสถาปนา 125
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา 125 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประชุมเตรียมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ อาคาร 22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทะเบียนจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ รอจำหน่าย เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เข้ารับรางวัล รับรางวัล IPV6 ประจำปี 2017
21 กันยายน 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์21 กันยายน 2560
อบรม Network Firewall เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เยี่ยมเยือนและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 8 - 9 สิงหาคม 2560
งานเลี้ยงเกษียณ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
การประชุมทางไกล ข้อมูลเบื้องต้นและการป้องกัน Wannacrypt Ransomware
สัมมนาในหัวข้อ "Next generation open cabling 4.0"
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. สำหรับอาจารย์และบุคลากร