รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ (ทั้งหมด)


การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. สำหรับอาจารย์และบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
สัมมนาในหัวข้อ "Next generation open cabling 4.0"
การประชุมทางไกล ข้อมูลเบื้องต้นและการป้องกัน Wannacrypt Ransomware
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
งานเลี้ยงเกษียณ
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 8 - 9 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เยี่ยมเยือนและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรม Network Firewall เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
21 กันยายน 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์21 กันยายน 2560