รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ (ทั้งหมด)


เตรียมสถานที่เพื่องานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560
เตรียมการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบการสถาปนา 125
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา 125 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ประชุมเตรียมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ อาคาร 22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ทะเบียนจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ รอจำหน่าย เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
เข้ารับรางวัล รับรางวัล IPV6 ประจำปี 2017
21 กันยายน 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์21 กันยายน 2560
อบรม Network Firewall เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เยี่ยมเยือนและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 8 - 9 สิงหาคม 2560
งานเลี้ยงเกษียณ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)
การประชุมทางไกล ข้อมูลเบื้องต้นและการป้องกัน Wannacrypt Ransomware
สัมมนาในหัวข้อ "Next generation open cabling 4.0"
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. สำหรับอาจารย์และบุคลากร