รูปภาพกิจกรรมภายในสำนัก ฯ (ทั้งหมด)


ขอแสดงความยินดีกับนายณัฏฐกันย์... .....
ประชุมกำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน... .....
งาน Open House... .....
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้งานห้อ... .....
การเตรียมงานรับรายงานตัวนักศึกษาด... .....
กิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
ประชุมร่างตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ม... .....
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแ... .....
กิจกรรม KM DAY
กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการฯ... .....
โครงการ... .....
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ... .....
เตรียมความพร้อมการใช้งาน... .....
สำนักงาน ก.พ.... .....
คุยแผนงานรายละเอียดงานโครงการจ้าง... .....
รายงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบเอก... .....
Solving network security solutions meeting
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุค... .....
Cisco Connect 2018 “IT’s All You” Bangkok, Thailand 4 April 2018
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561... .....
เมื่อวันพุธที่ 21 - วันศุกร์ที่ 23... .....
อบรมเชิงปฏิบัติการกำกับ ติดตาม... .....
อบรมความรู้เรื่อง... .....
รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดก... .....
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์... .....
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561... .....
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561... .....
โครงการอบรมจัดทำมาตรฐานงานบริการเ... .....
ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพั... .....
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วม... .....
การจัดเตรียมความพร้อมในการทำกิจกร... .....
ประชุมรับฟังและให้ข้อมูลเพื่อการพ... .....
การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"3องค์ค... .....
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561... .....
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561... .....
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา... .....
อบรมการใช้งาน Anti Virus วันอังคารที่ 9... .....
อบรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของห... .....
ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์... .....
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 น.ส.สุกัญญา... .....
สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่ง... .....
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 -14.00 น.... .....
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 -17.30... .....
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น.... .....
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00... .....
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560... .....
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560... .....
วันพุธที่ 1 พฤศจิการยน พ.ศ. 2560... .....
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560... .....
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ... .....
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกี... .....
ประชุมเตรียมการรับสมัครคัดเลือกบุ... .....
ทะเบียนจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ... .....
เข้ารับรางวัล รับรางวัล IPV6 ประจำปี 2017
21 กันยายน 2560... .....
อบรม Network Firewall... .....
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ... .....
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ณ อำเภอสวนผึ้ง... .....
งานเลี้ยงเกษียณ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... .....
การประชุมทางไกล... .....
สัมมนาในหัวข้อ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข... .....
การจัดอบรมการใช้ระบบ มคอ.... .....